celtic night

celtic night

ORGANIZED WITH FINANCIAL PARTNERSHIP OF OLOMOUC REGION AND STATUTORY CITY PROSTEJOV
UNDER THE AUSPICES OF THE GOVERNOR OF THE OLOMOUC REGION LADISLAV OKLEŠTĚK

“FESTIVAL NEWS”

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
9 měsíců před
KELTSKÁ NOC

TO OUR FOREIGN PERFORMERS AND FRIENDS 🙂
Hello Celts, Vikings, Slavs and Germans, musicians, dancers, soundmen, technical support, dear partners, friends.

We've been hoping for months, we're on the lookout, serching for informations, but it's a dismal fight and handball with a beans against the wall.
We have all the “pros and cons” on the table and the situation is unfortunately very overweight on one side, don't have to emphasize which one…
Even today, it is not at all clear under what conditions summer festivals could take place, there are still so many negatives, ambiguities and question marks,
that we can no longer procrastinate with the decision and wait for a miracle.
Our boots are aalready full of water in this time and the preparation would have to go at full speed now to get everything done which is not possible.

THE FINAL DIAGNOSIS: Celtic Night 2021 is moving to 2022
!!!!!!!!! New date: JULY 22-23 - 2022

No one (even not the government) is able to give a responsible opinion on many questions:

- how many people will be allowed to participate (we need at least 1500 to sustain it financially) the forecasts are 300 - 500 or 500-1000, but even that is not certain.
- we don't currently have a single private sponsor (they all have economic problems and can't support culture)
- What about the entrance? Younger people will not be vaccinated… Do people have to have tests? Will they make them themselves before arrival or do they have to be tested by the organizer before entry? (unfortunately we are not even able to do that)
- Unknown conditions for foreign artists !! European coronapass this is still a mess, authorities say it will only be for travel, but will not apply to concerts and culture - it is said that all EU member states have to determine the conditions themselves - and how about a possible quarantine for foreign participants? Nobody gives the answers.
- testing an controling of all organizers and employees of the CN ???
- How many people would be willing to come under such conditions and walk around the CN, possibly in a masks or respirators?
- we have negative feedback from a lot of people that they would still not go anywhere under such conditions…
- other special hygienic measures and their observance in the festival campsite and possible state inspections
- no one knows if the situation will worsen with all the new mutations….
- THE MOST IMPORTANT THING: is it good idea to make Celtic Night under such conditions? Our Celtic Night is supposed to be and has always been about joy!! We don't want a Celtic night that will be just an event full of stress for everyone… This is no longer about the enthusiasm - that we have always had enough… but the reality is relentless.

!!! IMPORTANT:
THE BASIS OF THE CN 2022 PROGRAM 22-23 July 2022
will be reflexing this year's program - perhaps with minor adjustments, which we will not avoid (most performers have already confirmed this move).
We will keep you informed about the next steps, both on the website and on FB.

Let's stick together and hope that this is really the last year that restricts us in our normal lives, we don't want to live life online at computers, we want to meet, talk together, smell, touch, hug, all natural, all what the nature has given us and what belongs to life…

Tom Somr & organizing team of CN 🍀
... Vidět víceVidět méně

9 měsíců před
KELTSKÁ NOC

Ahoj Keltové, Vikingové, Slované a Germáni, muzikanti, tanečníci, zvukaři, technické zabezpečení, partneři festivalu, kamarádi a kamarádky.

Mnoho měsíců jsme doufali, byli ve střehu, sháněli informace, ale je to bezútěšný boj podobný rčení o hráchu na stěně.
Máme na stole všechna “pro i proti” a stav je bohužel velmi převážený na jednu stranu a nemusíme zdůrazňovat na kterou…
Ani dnes není vůbec jasné, za jakých podmínek by se mohly konat letní festivaly, těch negativ, nejasností a otazníků je stále tolik, že už nemůžeme dále otálet s rozhodnutím a čekat na zázrak.
Časově máme už i teď holínky plné vody a příprava by musela jet již teď na plné obrátky, aby se vše stihlo.

DIAGNÓZA TEDY BOHUŽEL ZNÍ: KELTSKÁ NOC 2021 SE PŘESOUVÁ NA ROK 2022, a to na stejný víkend 22.-23. 7. 2022 !!

Nikdo není schopen dát odpovědné stanovisko na mnoho otázek:
- kolik lidí se bude moci zúčastnit (my potřebujeme alespoň 1200 - 1500 abychom to finančně ustáli) mlžné prognózy jsou 300 - 500 nebo 500-1000, ale ani to není jisté.
- v součastnosti nemáme ani jednoho soukromého sponzora (všichni mají ekonomické problémy a nemohou podporovat kulturu)
- jak to bude se vstupem? Mladší lidi očkovaní nebudou… Musí mít lidi testy? Budou si je dělat sami před příjezdem nebo musí testovat pořadatel před vstupem? (to bohužel ani nejsme schopni finančně uskutečnit)
- Neznáme podmínky pro zahraniční umělce!! Evropské koronapasy - to je zatím jen zmatek, ale budou jen na cestování, ale nebudou platit na koncerty a kulturu… prý si mají podmínky určit zvlášť všechny členské státy EU sami… a jak s případnou karanténou pro zahraniční účastníky?
- testování a kontrolování všech pořadatelů a pracovníků KN???
- kolik lidí by bylo ochotno za takových podmínek přijet a chodit po KN případně v roušce nebo v respirátoru?
- máme negativní ohlasy od spousty lidí, že by stejně nikam za takových podmínek nešli…
- další zvláštní hygienická opatření a jejich dodržování v místě festivalu a případné kontroly úřadů
- nikdo neví, jestli se situace ještě nezhorší díky všem těm novým mutacím….
- NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC: dělat za takových podmínek Keltskou noc, která má být a vždy byla o radosti?? Nechceme Keltskou noc, která bude jen plná stresu pro všechny…
Tady už nejde o entusiasmus, ktereho jsme vždycky měli dost… realita je neúprosná.

!!!
ZÁKLAD PROGRAMU Keltská noci 2022 (termín 22.-23. 7. 2022) bude ponechat letošní program - možná s drobnými úpravami, kterým se nevyhneme (většina účinkujících již tento přesun na příští rok potvrdila).
O dalších krocích budeme průběžně informovat , jak na webu, tak i na FB.

Držme se a doufejme, že už je to opravdu poslední rok, který nás takto omezuje v normálním žití, nechceme žít život online u počítačů, chceme se potkávat, mluvit spolu, cítit vůni, doteky, objetí, vše přirozené, čím nás příroda obdařila a co patří k životu… 🍀

Tom Somr a organizační tým KN.
... Vidět víceVidět méně

Ahoj Keltové, Vikingové, Slované a Germáni, muzikanti, tanečníci, zvukaři, technické zabezpečení, partneři festivalu, kamarádi a kamarádky.
 
Mnoho měsíců jsme doufali, byli ve střehu, sháněli informace, ale je to bezútěšný boj podobný rčení o hráchu na stěně.
Máme na stole všechna “pro i proti” a stav je bohužel velmi převážený na jednu stranu a nemusíme zdůrazňovat na kterou…
Ani dnes není vůbec jasné, za jakých podmínek by se mohly konat letní festivaly, těch negativ, nejasností a otazníků je stále tolik, že už nemůžeme dále otálet s rozhodnutím a čekat na zázrak. 
Časově máme už i teď holínky plné vody a příprava by musela jet již teď na plné obrátky, aby se vše stihlo.

DIAGNÓZA TEDY BOHUŽEL ZNÍ: KELTSKÁ NOC 2021 SE PŘESOUVÁ NA ROK 2022, a to na stejný víkend 22.-23. 7. 2022 !!

Nikdo není schopen dát odpovědné stanovisko na mnoho otázek:
- kolik lidí se bude moci zúčastnit (my potřebujeme alespoň 1200 - 1500 abychom to finančně ustáli) mlžné prognózy jsou 300 - 500 nebo 500-1000, ale ani to není jisté.
- v součastnosti nemáme ani jednoho soukromého sponzora (všichni mají ekonomické problémy a nemohou podporovat kulturu)
- jak to bude se vstupem? Mladší lidi očkovaní nebudou… Musí mít lidi testy? Budou si je dělat sami před příjezdem nebo musí testovat pořadatel před vstupem? (to bohužel ani nejsme schopni finančně uskutečnit)
- Neznáme podmínky pro zahraniční umělce!! Evropské koronapasy - to je zatím jen zmatek, ale budou jen na cestování, ale nebudou platit na koncerty a kulturu… prý si mají podmínky určit zvlášť všechny členské státy EU sami… a jak s případnou karanténou pro zahraniční účastníky? 
- testování a kontrolování všech pořadatelů a pracovníků KN??? 
- kolik lidí by bylo ochotno za takových podmínek přijet a chodit po KN případně v roušce nebo v respirátoru? 
- máme negativní ohlasy od spousty lidí, že by stejně nikam za takových podmínek nešli… 
- další zvláštní hygienická opatření a jejich dodržování v místě festivalu a případné kontroly úřadů
- nikdo neví, jestli se situace ještě nezhorší díky všem těm novým mutacím….
- NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC: dělat za takových podmínek Keltskou noc, která má být a vždy byla o radosti?? Nechceme Keltskou noc, která bude jen plná stresu pro všechny… 
Tady už nejde o entusiasmus, ktereho jsme vždycky měli dost… realita je neúprosná.
 
!!!
ZÁKLAD PROGRAMU Keltská noci 2022 (termín 22.-23. 7. 2022) bude ponechat letošní program - možná s drobnými úpravami, kterým se nevyhneme (většina účinkujících již tento přesun na příští rok potvrdila).
O dalších krocích budeme průběžně informovat , jak na webu, tak i na FB.
 
Držme se a doufejme, že už je to opravdu poslední rok, který nás takto omezuje v normálním žití, nechceme žít život online u počítačů, chceme se potkávat, mluvit spolu, cítit vůni, doteky, objetí, vše přirozené, čím nás příroda obdařila a co patří k životu… 🍀
 
Tom Somr a organizační tým KN.Image attachment

Comment on Facebook

Olomouc dojede i kdyby Keltská nebyla stejně jako v loni

Je to škoda ale myslím že velmi správné rozhodnutí.Naočkováno nebude a velká část sezony bude ještě v rouškách,o ekonomice nemluvě.Budeme se těšit na KN 2022...

Ahoj, Skotsko v Kostelíku také ne, předběžně laborka u kasy na odběry atd. Nejsme blazni v této době a za těchto podmínek do toho jít. Přeji všem za Skoty z Kostelíka hodně zdaru a vydržme.

Tome, o víkendu jsme akorát s Janičkou plánovali hlídání dětí na letošní keltskou... Ale naprosto tobě i všem skvělým lidem kolem keltské rozumím. Nezbývá než si 23. 7. po půlnoci pustit teskné Irish morning a zasněně koukat do roku 2022. 🍀😉

Jako loni jsem se těšila moc, ale jak říkáte, za těchto podmínek by to nebylo o té supr atmosféře. Držím palce, ať přežije Keltská noc a příští rok se dočkáme. 🌞😍🍀

Tome, máme to asi všichni stejně, v této době něco organizovat je prostě sebevražda, letos už druhý rok Beltain v háji, budu doufat alespoň v Samhain a budeme si navzájem držet palce 😉

Můj názor je ,že, kdyby odmítla většina lidí testování a ty sracky ,co do nás husti bylo by dávno po té plandemii ,takhle připustíme už vše a pojedou dál dle svých zrudnych plánů ! Uvědomujete si lidi kam nás tlačí? Do pekel.

Také jsem se moc těšil. Stejně jako vloni nám bude chybět, ale situaci plně chápu a těším se na příští rok. A také chci poděkovat že taková akce vůbec existuje. Držím palce.

Chápu vaše rozhodnutí, za těchto podmínek je něco chystat sebevražda. Ale před pěti minutama jsme se zrovna bavili, že chceme na Keltskou, i kdyby jsme se měli testovat co dvě hodiny a mít respirátor třeba na prdeli. Jako už druhý rok nám někdo zrušil Vánoce!

Takže hurá do Telče,tam se neposrali ani loni.

Tome,to není na tebe,běžte už do prdele se všema zákazama!!!! Tohle nás všecky zabije,žádná nemoc,ale ta izolace

Chápu, i když mě to štve....mám strach,že už tu festivaly nepovolí nikdy a budem moc chodit akorát na fotbal. Držte se a těším se za rok 🥺

Bohužel bylo jasné, že to tak dopadne. Přesto můj život ztratil smysl.. zase 🙁 Ale tak hlavně, že si mohu zajít na ten fotbal, co nesnáším 😀

Smutná som a sme plánovali ísť aj s Košíc ale musíme rešpektovať že sa KN odkladá ...

Chápu rozhodnutí. Moooc se těším na ročník 2022. Budeme tam s Drahomíra Grosová 💪💪💚💚☘️

Smutná zpráva, že ani letos KN neproběhne. I když se všemi těmi zmatky a nařízeními to bylo v podstatě nevyhnutelné 🙁 Tome, a ostatní z organizačního týmu, držte se a snad se již konečně příští rok zase potkáme obklopeni keltskou atmosférou! 🙏☘️🥰

Velká škoda kolik lidí se toho už možná nedožije.

Pokud se budou vládní činitelé chovat jak ničitelé, tak se toho moc nezmění.. Jedou podle plánu.. Moc mě mrzí, že se ani letos nedočkáme tak úžasné akce, jako je KN. Je ale jasné, že za podmínek očkování a testování by tam nikdo normální nepřijel... Doufám, že příští rok se už všichni příznivci téhle jedinečné akce potkáme 😊hezké léto všem 🖐️

✊🏻✊🏻❣️

Budeme se moc těšit na příští rok 🥰🥰🥰 držíme palečky 🍀🍀🍀🌳

Ach jo, moc jsem se těšila s Terezie Hebronová, že? 🥰 Ale za těchto podmínek fakt ne🙄 Tak snad příští rok🙏Držte se a díky za zprávu!

12 měsíců před
KELTSKÁ NOC

Malá vzpomínková ochutnávka a připomínka festivalu Keltská Noc 2019 🍀 doufejme, že bohové nedopustí další odklad festivalu a Keltská Noc 2021 se bude 23.-24.7.2021 v Plumlově konat!!!
Tímto také všechny srdečně zveme 😎
... Vidět víceVidět méně

Video image

Comment on Facebook

1 lety před
KELTSKÁ NOC

Přátelé Kelti !!! Petr Polák ze skupiny Vintage Wine pojal video pozdrav přesně v jeho stylu, tak jak ho všichni známe. Budeme se těšit, jak to rozjedou na KN 2021 s muzikou i s medovinou 😀 ... Vidět víceVidět méně

Comment on Facebook

Už se moooc těším 🤘😉😁

1 lety před
KELTSKÁ NOC

Video pozdrav pro návštěvníky festivalu Keltská noc - Plumlov od skupiny HAPPY TO MEET 🍀🎶

www.youtube.com/watch?v=-8xkUYwmLfQ
... Vidět víceVidět méně

Video image

Comment on Facebook

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Skupina CISAL PIPERS z Itálie, která se na loňské KN stala miláčkem publika, nám poslala krásný video pozdrav z jejich regionu Emilia-Romagna a těší se, že se všichni ve zdraví shledáme na KN 2021 !!! ... Vidět víceVidět méně

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Slovenská skupina IRISH ROSE z Košic posílá video pozdrav všem příznivcům festivalu Keltská noc - Plumlov a těší se na vás v roce 2021. ... Vidět víceVidět méně

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Skupina irských tanců ERIU z polského Krakowa posílá video pozdrav pro všechny příznivce festivalu Keltská noc - Plumlov 🙂
a těší se na setkání se všemi na KN 2021 !!!
... Vidět víceVidět méně

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Video pozdrav pro KN od skupiny z Transylvánie - Selfish Murphy ... Vidět víceVidět méně

2 lety před
KELTSKÁ NOC

pozdrav Keltské noci posílá z Plzně i skvělá skupina Poitín a Jeremy King ... Vidět víceVidět méně

Comment on Facebook

Plumlov ožije když je keltská nov v loni byla uzasna

Už se těšíme na příští rok na Plumlově.

Whíísk-yyýýý🍀🥰😁

Super

2 lety před
KELTSKÁ NOC

zde je neortodoxní pozdrav pro KN od skvělé skupiny BRAN - chlapci nám trochu zpustli tou krizí 😀 - ale oni se nám do příští KN určitě dají dohromady 😀 (ale Vojta je furt eště fešák... 😛 ) ... Vidět víceVidět méně

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Video Greeting from CELTICA Pipes Rock (AUT) for Keltska noc - Plumlov:
youtu.be/9vIECF5JpHU
... Vidět víceVidět méně

Video image

Comment on Facebook

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Video pozdrav od další za stálic festivalu KN Plumlov
Tomáš Kočko a Orchestr
... Vidět víceVidět méně

Comment on Facebook

Přeji všem umělcům v této době covidu ve zkušebně obrovskou trpělivost .

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Ray McCormac - SLIOTAR from Dublin ... Vidět víceVidět méně

Comment on Facebook

See you, Ray 🙂 🍻

2 lety před
KELTSKÁ NOC

J.P. Kalio - member of SLIOTAR band from Dublin ... Vidět víceVidět méně

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Přátelé a příznivci Mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc - Plumlov!!! Kapely a účinkující v plánovaném programu KN 2020, který se v důsledku známých opatření v souvislosti s Covid-19 přesouvá na rok 2021 si pro si pro své příznivce a návštěvníky KN připravili video-pozdravy, které na FB Keltské noci budeme zveřejňovat. Videa umístíme co nejdříve také na web KN www.keltska-noc.cz (kde vytvoříme zvláštní sekci pro tato videa). Toto moje první video (které je zároveň pozdravem všem, kdo Keltskou noc - Plumlov podporují a navštěvují), má za úkol vás seznámit s projektem video-pozdravů a poděkovat vám všem za přízeň. Moc se těšíme, že se všichni ve zdraví a síle potkáme u pohárku medoviny na Keltské noci 2021 !!! Za celý tým KN Tom Somr - Starý Viking ... Vidět víceVidět méně

Comment on Facebook

Super! 🙂 Nepřemýšleli jste, že byste letos otevřeli festivalový stánek online? Já bych chtěla tričko 😊

Olomouc stejně přijede a párty bude 😀

Nebylo to trochu předčasný to zrušit? 😔

Irish Morning na flétnu, prosííííím...

2 lety před
KELTSKÁ NOC

Ahoj všichni věrní příznivci festivalu Keltská noc - Plumlov.

Celý organizační tým KN od podzimu pracoval na přípravách KN 2020 a právě v době dokončení přípravy programu tohoto ročníku přišlo to, co nás zasáhlo bolestně téměř všechny na celém světě, všechny bez rozdílu povolání, víry či barvy pleti. Coronavirus z Wu-chanu Covid-19 překazil plány milionů lidí a tvrdě nás všechny zasáhl ve všech oblastech života. Vyčkávali jsme do poslední chvíle s napětím a s nadějí, jestli se situace zvládne do té míry, aby se kulturní akce a festivaly v rozsahu naší Keltské noci přeci jen mohly za určitých podmínek konat. Po posledním vyjádření vlády ČR ve čtvrtek 30. dubna je již situace bohužel jasná a musíme se všichni smířit s faktem, že se Keltská noc 2020 letos z důvodu pandemie Covid-19 konat nemůže a nebude. Všichni víme, že tato situace se týká nejen akcí v ČR, ale pravděpodobně všech festivalů po celém světě a je to něco, co by si nikdo z nás před 4 měsíci ani nedokázal představit. Součastný cíl a záměr organizátorů Keltské noci teď bude dohodnout se všemi účinkujícími možnost, aby se kompletní program KN 2020 mohl beze změny přesunout na rok 2021. S tím může být spojeno mnoho problémů, ale uděláme vše pro to, aby se to podařilo. Zde je seznam kapel, tanečníků a ostatních účinkujících, kteří měli letos na KN 2020 vystoupit:

zahraniční umělci:
- CELTICA PIPES ROCK (AUT)
- SLIOTAR (IRL)
- CISAL PIPERS (ITA)
- PERCIVAL (PL)
- SELFISH MURPHY (HU-RO)
- IRISH ROSE (SK)
- ERIU (PL) irské tance

umělci z ČR a smíšené soubory:
- PIPES and PINTS (CZ/IRL)
- TOMÁŠ KOČKO & Orchestr
- ČESKÉ SRDCE
- BRAN
- POITÍN
- VINTAGE WINE
- QUANTI MINORIS
- HAPPY TO MEET
- GWALARN
- SONA
- MALEMIRISH
- DÉMÁIRT irské tance
- LATENART keltský tábor
- AKÁDA ohně, meče

Kromě toho jsme pro vás připravovali spoustu zajímavých workshopů a další novinkou je, že právě workshopy měly na KN 2020 začínat už ve čtvrtek 23/7 a hudební program měl začínat v pátek 24/7 již od 11:00 Přeorganizování celého festivalu na příští rok bude vyžadovat opět tvrdou práci a bude se to týkat nejenom nás organizátorů, ale i všech účinkujících, spolupracovníků, brigádníků, stánkařů a dalších, kteří jsou na pořádání festivalu navázáni. Věříme však, že vše společným úsilím a vstřícností zvládneme. Budeme všichni vděční i za podporu vás všech, návštěvníků a příznivců, kteří máte Keltskou noc rádi a budeme se těšit, že se všichni ve zdraví a dobré náladě opět setkáme na Keltské noci 2021 a opět si připijeme skvělou medovinou od Roberta.

Na zdraví, Sláinte, Skål, Cheers, Zum Wohl, Salute.

Organizační tým KN 2020
... Vidět víceVidět méně

Ahoj všichni věrní příznivci festivalu Keltská noc - Plumlov.

Celý organizační tým KN od podzimu pracoval na přípravách KN 2020 a právě v době dokončení přípravy programu tohoto ročníku přišlo to, co nás zasáhlo bolestně téměř všechny na celém světě, všechny bez rozdílu povolání, víry či barvy pleti. Coronavirus z Wu-chanu Covid-19 překazil plány milionů lidí a tvrdě nás všechny zasáhl ve všech oblastech života. Vyčkávali jsme do poslední chvíle s napětím a s nadějí, jestli se situace zvládne do té míry, aby se kulturní akce a festivaly v rozsahu naší Keltské noci přeci jen mohly za určitých podmínek konat. Po posledním vyjádření vlády ČR ve čtvrtek 30. dubna je již situace bohužel jasná a musíme se všichni smířit s faktem, že se Keltská noc 2020 letos z důvodu pandemie Covid-19 konat nemůže a nebude. Všichni víme, že tato situace se týká nejen akcí v ČR, ale pravděpodobně všech festivalů po celém světě a je to něco, co by si nikdo z nás před 4 měsíci ani nedokázal představit. Součastný cíl a záměr organizátorů Keltské noci teď bude dohodnout se všemi účinkujícími možnost, aby se kompletní program KN 2020 mohl beze změny přesunout na rok 2021. S tím může být spojeno mnoho problémů, ale uděláme vše pro to, aby se to podařilo. Zde je seznam kapel, tanečníků a ostatních účinkujících, kteří měli letos na KN 2020 vystoupit:

zahraniční umělci:
- CELTICA PIPES ROCK (AUT)
- SLIOTAR (IRL)
- CISAL PIPERS (ITA)
- PERCIVAL (PL)
- SELFISH MURPHY (HU-RO)
- IRISH ROSE (SK)
- ERIU (PL) irské tance

umělci z ČR a smíšené soubory:
- PIPES and PINTS (CZ/IRL)
- TOMÁŠ KOČKO & Orchestr
- ČESKÉ SRDCE
- BRAN
- POITÍN
- VINTAGE WINE
- QUANTI MINORIS
- HAPPY TO MEET
- GWALARN
- SONA
- MALEMIRISH
- DÉMÁIRT irské tance
- LATENART keltský tábor
- AKÁDA ohně, meče

Kromě toho jsme pro vás připravovali spoustu zajímavých workshopů a další novinkou je, že právě workshopy měly na KN 2020 začínat už ve čtvrtek 23/7 a hudební program měl začínat v pátek 24/7 již od 11:00 Přeorganizování celého festivalu na příští rok bude vyžadovat opět tvrdou práci a bude se to týkat nejenom nás organizátorů, ale i všech účinkujících, spolupracovníků, brigádníků, stánkařů a dalších, kteří jsou na pořádání festivalu navázáni. Věříme však, že vše společným úsilím a vstřícností zvládneme. Budeme všichni vděční i za podporu vás všech, návštěvníků a příznivců, kteří máte Keltskou noc rádi a budeme se těšit, že se všichni ve zdraví a dobré náladě opět setkáme na Keltské noci 2021 a opět si připijeme skvělou medovinou od Roberta.

Na zdraví, Sláinte, Skål, Cheers, Zum Wohl, Salute.

Organizační tým KN 2020

Comment on Facebook

Nazdar bando! Program vypadal fantasticky a o to větší škoda je že letos neproběhne. Bohužel se nedá nic dělat. Snad se povede příští ročník a já doufám, že co nejvíc z Vás potkám v průběhu roku aspoň na pokec. Držte se!

Moje každoroční světýlko v mlze zhaslo... 😪 Letos to mělo být po dvanácté, ale tušila jsem už pár týdnů, že nebude. Jen jsem doufala, že nahoře dostanou rozum. Nestalo se. Musím tedy hledět do budoucna s nadějí. Tedy nashledanou příští rok 🙋‍♀️💖

Nenechte se tim odradit od dalsi prace, vse je to tak, jak to ma byt:) A snad se vam tento program podari v cele krase usporadat na dalsi rocnik. Plumlovu zdar;)

Takový skvělý program! Tak držím palce alespoň napřesrok 😉

Moc jsme doufali, že se festival konat bude. Důvody však chápeme a o to více se budeme těšit na příští rok . Hodně sil a hlavně zdraví, vám všem .

Škoda, že se letošní KN s tak úžasným programem nemůže uskutečnit. Snad vše vyjde v následujícím roce! ☺️☘️

Ať žije ročník 2021!!!! 🥰

Slza ukápla, ale o to víc se těším na ročník 2021. Za Vintage Wine i MalemIrish přeju hodně zdaru a pevné zdraví i nervy.

Těšili jsme se, ale bohužel, nedá se nic děla. Takže si to těšení prodloužíme o rok. Hlavně pevné nervy a štěstí při domlouvání na příští rok 😉 Budeme tam 😉 💚💚🍀 s Drahomíra Grosová

Je to Škoda ale už se moc moc těším na příští rok ❤️🙏🏻☀️

Velká škoda. Podle mě bude v létě po Covidu-19 ani vidu ani slechu. Ale je to jen moje úvaha. Taková akce se nedá organizovat, když 3 týdny před ní povolí větší shromáždění.

Je mi to líto že se ta letošní keltská noc nekoná . Moc jsem se na ni těšil a tak je to škoda že se nekoná . Celou situaci chápu a tak všem si přeju hodně štěstí a sil do dalšího roku .

Skvělý program. O to víc se budu těšit na další rok.

Je to škoda, sice jsem to tušila, ale přesto doufala, ale co se dá dělat nic 🙁 tak snad příští rok 😉 i s tím úžasným programem. Letos by to bylo po 12 ..tak snad jedině říct ať žije KN 2021 :). 🥰😎

To je velká škoda vloni to bylo úžasné

My, příznivci KN si ji uskutečníme soukromě. Tereza Vybíralová, Eva Remerová Manuel Deroeck Dominik Jakub Beneš, Jana Agáta Macháčková, , Evka Neplechová a spol., že?

Člověk míní,virus mění😢

Takový super program

Hodně sil a zdraví!

To mě mrzí,

keltska noc

HELLO EVERYBODY!!!

celtic night

Hello Celts, Vikings, Slavs and Germans, musicians, dancers, soundmen, technical support, friends.


We’ve been hoping for months, we’re on the lookout, we’re looking for information, but it’s a dismal fight and handball with a beans against the wall. We have all the “pros and cons” on the table and the situation is unfortunately very overweight on one side, I don’t have to emphasize which one… Even today, it is not at all clear under what conditions summer festivals could take place, there are still so many negatives, ambiguities and question marks, that we can no longer procrastinate with the decision and wait for a miracle. Our boots are aalready full of water in this time and the preparation would have to go at full speed now to get everything done which is not possible.


The diagnosis is that Celtic Night 2021 is unfortunately moving to 2022 (JULY 22-23 – 2022)

No one (even not the government) is able to give a responsible opinion on many questions: – how many people will be allowed to participate (we need at least 1500 to sustain it financially) the forecasts are 300 – 500 or 500-1000, but even that is not certain. – we don’t currently have a single private sponsor (they all have economic problems and can’t support culture) – What about the entrance? Younger people will not be vaccinated… Do people have to have tests? Will they make them themselves before arrival or do they have to be tested by the organizer before entry? (unfortunately we are not even able to do that) – How many people would be willing to come under such conditions and walk around the CN, possibly in a masks or respirators? – Unknown conditions for foreign artists !! European coronapass this is still a mess, authorities say it will only be for travel, but will not apply to concerts and culture – it is said that all EU member states have to determine the conditions themselves – and how about a possible quarantine for foreign participants? Nobody gives the answers. – testing of all organizers and employees of the CN ??? We are not able to pay that and which of the people will pay for it themselves so that they can work at KN for 2 days? – we have negative feedback from a lot of people that they would still not go anywhere under such conditions… – other special hygienic measures and their observance in the Žralok campsite and possible inspections – no one knows if the situation will worsen with all the new mutations…. – THE MOST IMPORTANT THING: to do a Celtic night in such conditions that is not about joy and will be bad and full of stress for everyone? This is no longer about enthusiasm, which I’ve always had enough of… todays reality is relentless.

As a basis for the CN 2022 program (JULY 22-23 – 2022), we want to keep this year’s program

– perhaps with minor adjustments that we will not avoid. Before we can give an official opinion on the CN website and on FB, I need an answer from everyone if they agree with the transfer of this year’s program (which is basically last year’s) and preliminarily promise to participate in CN 2022.


Let’s stick together and hope that this is really the last year that has so limited us in our normal lives.


Tom Somr and organizational team of CN.


keltska noc

ADVERTISEMENT

keltska noc
keltska noc
keltska noc
keltska noc

OFFICIAL STAND OF CELTIC NIGHT

keltska noc

Also this year we are preparing a special, limited edition of clothing, items and accessories with the logo of our Celtic Night Festival with the option to purchase them at the official stand of the night in the Celtic festival area. The official stand Celtic Night Festival will be open throughout the festival, with the option to purchase also supports various music artists, performers, followed by shirts, caps, badges and other official materials with the logo of the festival Celtic night. So go ahead and enjoy the festival of Celtic proper clothing or adorned by some supplement!

CELEBRATE OUR 19th ANNUAL!

TRAVELING…

keltska noc

PHOTOGALLERY

keltska noc

VIDEOGALLERY

keltska noc
keltska noc

AUDIO PLAYER

keltska noc

YOUR COMMENTS…

“Beautiful, beautiful, beautiful … Great festival! Celtic night was fantastic. We had a very nice holiday among nice people, great bands and a wonderful atmosphere. The Morava is very nice. All is such cool, there. Irish group Sliotar was a great idea. Once again thank you so much for the beautiful holiday associated with the Festival Celtic Night at Plumlov. “

Laďka Budilová

ARTICLE...

celtic night

The Celts are the oldest evidence of ethnic groups north of the Alps. Crystallizing the center of this population was the territory of southwest Bohemia, Bavaria, eastern France and adjacent parts of Switzerland. From starting the 5th century BC. N. L. Colonized in several waves throughout Western and Central Europe. They are the first known ethnic group, which has seriously affected the fate of our country, which… More here.

keltska noc

FESTIVAL CELTIC NIGHT

International Music Festival Celtic Night – Keltská noc is a two-day genre targeted festival of traditional Celtic culture, representing the best of Czech and world Celtic music scene. The Festival, held every year in the Czech Republic, Plumlov, camp Zralok, including rich accompanying programme, such as the Scottish Regiment combat demonstrations, Celtic blacksmith, Celtic bread baking demonstration, Celtic witch, demonstration of the traditional life of the Celts and Celtic crafts, teaching Irish dancing, midnight fire show, etc. On the stage of festival Celtic Night in an unbroken series of fifteen years, was introduced more than two hundred artists from Europe and overseas, such as the Irish Sliotar from Dublin, Los Paddys de la Pampas, Austrian Celtica Pipes Rock, Paddy Murphy, Irish Rose from Slovakia, Hungarian Selfish Murphy, Bran, Poitín, Gwalarn, Tomáš Kočko and Orchestr, České srdce and many others.

Celtic Night is a high-quality cultural event that well represents the Moravian region and its Celtic cultural traditions, the event which attracts more and more people, not only from Czech Republic, but also from abroad. The organizers are proud that International Music Festival Celtic Night with its unmistakable atmosphere is clearly portrayed as one of the best festivals of the genre throughout our country and already has its firm place on the cultural map of the Czech Republic and Europe. Long live to the festival Celtic Night in the Moravian Plumlov! We are looking forward to your visit at this year’s festival, Celtic Night.